Skip to content
Category

EKOMAL 75 LIGHT

ОПИС: ОСНОВЕН ЗАВРШЕН МАЛТЕР

ПРИМЕНА: EKOMAL 75 LIGHT СЕ УПОТРЕБУВА ЗА МАЛТЕРИСУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ ВО ЕДЕН СЛОЈ. МОЖЕ ДА СЕ НАНЕСУВА ВРЗ ЅИДОВИ ОД ТУЛИ, БЕТОНСКИ ТУЛИ, БЕТОНСКИ ЅИДОВИ И СИПОРЕКС БЛОКОВИ. ПОДЛОГАТА МОРА ДА БИДЕ СУВА, НОСИВА, ИСЧИСТЕНА ОД ПРАШИНА И МАСЛО И ДА ГИ ЗАДОВОЛУВА СООДВЕТНИТЕ ГРАДЕЖНИ НОРМИ.