Skip to content

За Нас

,,РУДПРОИНГ,,  ДООЕЛ  е  компанија во приватна сопственост, која успешно се развива и постои 25 години.
Преку континуиран и динамичен развој, минувајќи низ сите етапи  израсна во значајно претпријатие за експлатација, преработка на неметални минерални суровини и производство на материјали за завршни работи во градежништвото.

Компанијата ги поседува следниве производствени капацитети:

Рудници со сепарација

Фабрика за мелење и микронизација на карбонати

-Погон за мелење и класирање на карбонати

-Погон за микронизација на карбонати

Фабрика за производство на материјали за завршни работи во градежништвото

-Погон за сува програма

-Погон за мокра програма

Години
Постоење

25

,,РУДПРОИНГ,, ДООЕЛ е компанија во приватна сопственост, која успешно се развива и постои 25 години.
Преку континуиран и динамичен развој, минувајќи низ сите етапи израсна во значајно претпријатие за експлатација, преработка на неметални минерални суровини и производство на материјали за завршни работи во градежништвото.

Сите погоре наведени активности укажуваат на фактот дека ,,Рудпроинг,, успешно ги извршува поставените задачи од сите области, пред се поради добриот менаџмент и искусен стручен кадар како и квалитетната опрема со која располага.