Skip to content

EKOGLET AKRIL

ГОТОВА МАСА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ ЗИДОВИ

ПРИМЕНА: Готова глет маса за рачно и машинско танкослојно израмнување на внатрешни зидови и тавани.
Припрема и Нанесување: Подлогата на која ЕКО ГЛЕТ АКРИЛ се нанесува мора да биде цврста,сува и чиста и
по потреба импрегнирана. Нанесувањето обично се врши машинско или рачно во два слоја со дебелина до 3мм.
Нанесувањето на вториот слој се врши после потполно сушење на првиот слој.
Пред нанесувањето на вториот слој првиот слој се бруси со фина брусна хартија рачно или машински.
Истата постапка се повторува и кај завршнот слој.
ТЕМПЕРАТУРА НА ВГРДУВАЊЕ: +5 ºC do +30ºC.
РОК НА УПОТРЕБА: 12 месеци во оргинална амбалажа.
СКЛАДИРАЊЕ: На темперарура од +5 do +25ºC заштитена од сончеви зраци и смрзнување.
ПОТРОШУВАЧКА: Околу 1,5-2 kg/m2 во зависност од рапавоста на подлогата
ПАКУВАЊЕ: 5, и 25 kg.