Просеани Производи од Доломит (Полнила)

Просеани производи

• Групата на Доломитни полнила се одликува со хомоген хемиски состав без штетнии примеси, равномерна расподеленост на зрната, дефиниран граничен распон на големината на зрната и отпорност на временските услови.

Општи карактеристики

• Во просеани производи спаѓа и таканаречен ,,Филер,, мелен и просеан со гранулација од 0,0-0,8 mm, односно 0,1-0,8 mm. Тоа е природен карбонат (доломит) кој се одликува со равномерен распоред на зрната, отпорност на влијание на временските услови.
• Се користи во производство на разни врсти на малтери, лепила, фасади и останати градежни материјали али и како оплеменувач на земјоделски површини.