Микронизирани Доломит

Микронизиран доломит

• Овие производи представуваат групу белих (W) микронизирани доломити, во грница од
45 µ -120µ, со исклучителна хемијска чистоќа и голема покривна можност.

Општи карактеристики

• Групата на микронизирани доломити се карактеризира со висока хемијска чистоќа, со тачно дефинирана горна гранична крупноќа и со специфична гранулометриска структура.
• Се ниско абразивни и имаат голема покривну можност. Се користат како полнила во градежните лепила, во индустријата за боји и лакови као и за производство на гума и пластика и хартија.