Гранулати од Доломит

Просеани производи

• Групата на гранулати се одликува со хомоген хемиски састав без штетни примеси, со равномерен распоред на зрната, дефиниран граничен распон на големината на зрното и отпорност на временски услови.

Општи карактеристики

• Оваа група на просеани производи е од природен карбонат (доломит) со висока хемиска чистоќа.

• Гранулатеите се одликуваат со равномерна распределба на зрната, дефиниран граничнен распон кна големината на зрната и отпорност на временски влијанија.

• Се користат во производство на разни врсти на малтери, фасади и други градежни материјали.