ЗАОБЛЕН КАМЕН “ЕСРЕ“

//ЗАОБЛЕН КАМЕН “ЕСРЕ“

ЗАОБЛЕН КАМЕН “ЕСРЕ“

Боја: Бела
Тип на камен: Заоблен камен (Pebbles)
Гранулација: 10-20 mm, 20-40 mm,
40-60 mm, 60-100 mm
Облик: Неправилно топчест
Пакување : 25 kg (вреќа) и 1т(big-bag)
· Заоблен камен има нетретирана
природна боја
· Без никакви штетни материјали
· Еколошки одржлив
· Без радиоактивност
· Заоблен камен во пакување од
25 kg (вреќа) и 1т(big-bag)

Категорија: