ЕКО ПРАЈМЕР -СА-20 ПОДЛОГА ЗА БЕТОН И МАЛТЕРИ

//ЕКО ПРАЈМЕР -СА-20 ПОДЛОГА ЗА БЕТОН И МАЛТЕРИ

ЕКО ПРАЈМЕР -СА-20 ПОДЛОГА ЗА БЕТОН И МАЛТЕРИ

ПРИМЕНА: За остварување на врска “старо-ново“ меѓу стари и нови бетонски
површини или површини од цементен малтер. Подобрување на пластичноста,
атхезијата, обработливоста и водоотпорноста на бетони и малтери.
ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ: Како премаз за врска “старо-ново“
1kg ЕКО ПРАЈМЕР се меша со 5l вода.
Се нанесува со четка на чиста и влажна бетонска површина непосредно пред
импрегнација на порозни бетонски површини, еден дел ЕКО ПРАЈМЕР се меша
со пет дела вода и се нанесува на третирана површина.
ПОТРОШУВАЧКА: 0,05-0,25gr/m2, врска “старо-ново“, 0,10,-0,30gрm2, за стабилизација
и површинска импрегнација, 2% – 5% во однос на тежината на цементот како додаток
во цементни малтери.
РОК НА УПОТРЕБА: 12 месеци
СКЛАДИРАЊЕ: Во оригинално пакување на температура од +5оC до +35оC заштитена
од директно влијание на сончеви зраци.
Овој производ не е класифициран како опасен според GHS.